Запиши се онлайн

Registration

Контакти

locatie

гр. Габрово, п.к. 5300

ул. Тракия 3

тел.: 066 805 216

info-701166@еdu.mon.bg

JUMP Math нов подход в преподаването на математика

JUMP Math описва подхода си към преподаването на математика като „насочвано откривателство“ – комбинация от директни инструкции, учене чрез откривателство и разнообразни упражнения.

Сложните математически задачи се преподават като се разграждат на малки стъпки с нарастваща трудност. Насърчава се овладяването на по-простите понятия преди да се премине към по-сложните. Самостоятелното учене се подпомага с подкрепящи структури, непрекъснати предизвикателства и окуражаваща обратна връзка. Изключително важно е да се изгражда увереност и нагласа за развитие у децата. Основната идея е, че всички деца са способни да се справят с математиката, ако им се осигури адекватна подкрепа и подходящи обяснения, за да разбират.

Компонентите на системата са: професионално развитие за учителите; ръководства за учителите, включващи детайлни сценарии на уроци, тестове и развиващи задачи и тетрадки за упражнения и оценка на децата.

Ангажираност

При положение, че в постиженията по математика в детската градина съществуват такива различия, може да се предположи, че някои деца са родени с генетична предразположеност към математиката, а при повечето тя липсва. Последните открития на когнитивните науки сочат обаче, че мозъкът е много по-пластичен отколкото се е смятало в миналото и че, когато учим, не променяме съдържимото на мозъка, а това, което той представлява (капацитета му да научава). На практика това означава, че можем да разчитаме на предположението, че при наличието на внимателни инструкции, всяко деца може да развие дълбоко разбиране и отлични умения по математика. Ключът към това е създаването на условия за ангажиране на вниманието в ученето и упражненията.

Постоянно оценяване

JUMP се основава на най-новите изследвания в когнитивистиката и най-добрите програми за преподаване на математика от Канада и света. Много от тези програми търсят начини да използват силата на човешкия ум. Различното при JUMP е, че тук се мисли и за ограниченията на ума. Например, трудно е да задържим в краткосрочната си памет твърде много нови идеи, така че един от принципите при JUMP е да се уверим, че деца са овладели и затвърдили  дадена стъпка, преди да преминем към следващата. Знаем още, че фрустрацията може да потисне вниманието и да попречи на ученето, че веднъж преминали в дългосрочната памет, погрешните идеи трудно се поправят.

Изграждане на увереност чрез откривателство

Контекстуализирането и откривателството са важни понятия в ученето, но ако скоковете са твърде големи, за много от децата търсеното пътешествие на откривателство може да се превърне в лутане в тъмното. Подходът на насочвано откривателство при JUMP носи увереност и въодушевление тъй като всяка следваща стъпка е съвсем малко по-трудна от предходната и по този начин прави откривателството достъпно. Възможността да правят малки стъпки в началото дава на децата необходимите знания и увереност да правят по-големи стъпки в по-късен момент.

Готови ресурси за заетите учители

JUMP отчита, че много малко от учителите не са специалисти по математика. Затова е отделено специално внимание на Ръководството за учителя, което съдържа ясни обяснения на математическите концепции,  с реалния живот, и с по-високите нива на математика. То предлага: множество подробни варианти за всеки урок; стратегии за внимателно структуриране на груповата работа, за да се гарантира на всяко дете пълно участие и смислена роля; практически занимания и упражнения; техники за диагностициране на бариери; различни ангажиращи внимането начини за бързото преодоляване на тези бариери. Като цяло, всеки 30-90 секунди преподаване биват последвани от 4-5 минути изследване, практика, оценяване и корекция в реално време.

Ангажиране на групата

Уникалната комбинация от задълбоченост, внимателно надграждане, и разнообразни подходи в преподаването при JUMP позволява на учителите да изпълнят смятаната за невъзможна задача да преподават на цялата група като същевременно отчитат индивидуалните потребности на децата. Като превръща трудните концепции в постижими стъпки, JUMP дава възможност на всички деца да преживеят успех и положителната обратна връзка. Това води до ангажираност и насърчава по-нататъшното учене.   Иновативни бонус въпроси, свързани единствено със същината на съответния урок, позволяват на „добрите по математика“ да останат ангажирани, енергизирани и учещи, като същевременно дават възможност на учителите да отделят повече време на децата, които срещат затруднения. Децата постоянно прилагат уменията си за решаване на задачи, рефлексия, свързване на понятия и намиране на обосновка за решенията. Само, когато всички деца са овладели основните градивни елементи, те биват интегрирани, за да се стигне до същинско разбиране на сложните понятия. Децата, които в началото са определяни като „бавни“ или „бързи“, „отегчени“ или „фрустрирани“, „пречещи на работата“ или „отнесени“, започват да се събират в едно цяло – негативният натиск от страна на групата се разсейва, ентусиазмът нараства, всички постигат по-високи нива на индивидуалени и колективен успех. Колективният успех не позволява създаването на изкуствени йерархии, които биха могли да разрушат спокойната и безопасна учебна среда. Освен това, с течение на времето, напредъкът се ускорява; заедно с елиминирането на празните места в знанията, невронните вериги се консолидират и  сближаването в групата расте. В уроците по JUMP е вложено внимателно надграждане, за да може вниманието на децата (и това на учителите) да остане фокусирано и външната информация да бъде ограничена докато децата не станат готови да се справят с нея. По този начин не се натоварват вниманието и работната им памет.

JUMP Math е забавление за всички!

Авторите на материалите по JUMP притежават мощната комбинация от опит да обясняват сложни понятия на деца и задълбочено познаване на математиката (всички имат докторски степени по математика). Те искрено вярват, че математиката е забавна и са отдадени на задачата да откриват подходи в преподаването, които дават възможност на децата и учителите да споделят това усещане за забавление, да заменят вкоренените фобии относно математиката с нов, обогатяващ живота, ентусизъм за математика. Нарастващият обем от висикокачествени научни разработки и постоянният поток от  коментари от страна на ученици, родители и учители, показват, че те успяват.

Всяко дете може да е успешно по математика.

Всеки учител може да преподава математика отлично.

Всички могат да я обикнат!