Запиши се онлайн

Registration

Контакти

locatie

гр. Габрово, п.к. 5300

ул. Тракия 3

тел.: 066 805 216

info-701166@еdu.mon.bg

ОБЯВЛЕНИЕ за набиране на предложения за доставка на продукти  по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко”

(на основание чл. 13б  от  Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко” (приета  с ПМС № 251 от 27.09.2016 г., посл. изм. бр. 19 от 5.03.2019 г., в сила от 5.03.2019 г.)/Наредбата/

 

ДЕТСКА ГРАДИНА  „МЕЧО ПУХ“, гр. Габрово, адрес:ул. „Тракия: 3

 ЕИК 107590914, представлявано от Силвия Митрофанова- директор

ОБЯВЯВА

Срок за набиране на предложения за доставка на продукти по схема Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко” от заявители по чл.13, ал.1, т. 2 и т.3 от Наредбата

от 12.08.2019 г.до  20.08.2019 г.включително, при следните условия:

 1. Прогнозен брой на децата в учебното заведение, попадащи в целевата група-150
 2. Учебни години, за които ще се извършват доставките – 2019/2020
 3. Максимален брой доставки за всяка учебна година по Схема „Училищен плод” – 46
 4. Максимален брой доставки за всяка учебна година по Схема „Училищно мляко” – 50

Заявителите следва да предоставят:

 • ПРЕДЛОЖЕНИЕ за доставка на продуктите по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко” (Приложение 1)
 • Регистрационният/ите номер/а на обект/и за производство и/или търговия с храни по чл. 12 от Закона за храните. Регистрацията на обектите включва съответните групи храни: плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти, според схемата/ите, за която/ито се подава предложението;
 • Регистрационен/регистрационни номер/номера на транспортно/и средство/а с устройства за поддържане на температурен режим, които осигуряват поддържане на хладилната верига, в съответствие с изискванията по чл. 10, ал. 4 от Наредбата /за заявител по Схема „Училищно мляко”/;
 • Договор, предварителен договор или писмо за намерение за изпълнение на изискването на чл. 9, ал.1 от Наредбата за доставка на плодове и зеленчуци, произведени от земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани /за заявител по Схема „Училищен плод”/;
 • Копия на сертификати за производство по БДС стандарт на млечни продукти, които ще бъдат доставяни по съответната схема /за заявител по Схема „Училищно мляко”/;
 • Договор или предварителен договор или писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти от производител, който произвежда продукти, отговарящи на изискванията на чл. 10 от Наредбата /за заявител по чл. 13, ал. 1, т. 2 от Наредбата – заявител по Схема „Училищно мляко”;
 • Писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти собствено производство, отговарящи на изискванията на чл. 10 за заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 3 по Схема "Училищно мляко";
 • мостри на опаковките на млякото и млечните продукти, които ще бъдат доставяни и които отговарят на изискванията на чл. 10, ал. 1, ал. 3 и ал.5 от Наредбата /за заявител по Схема „Училищно мляко”/.

Приложение: Предложение за доставка на продуктите (Приложение 1)

Заявителите подават лично или чрез упълномощен представител предложения в посочения срок. Предложения, получени след посочения срок, няма да бъдът разглеждани.

                                                                                               Силвия Митрофанова

                                                                                              

Дата:01.08.2019 г.                                                                Директор на ДГ „Мечо Пух“