Запиши се онлайн

Registration

Контакти

locatie

гр. Габрово, п.к. 5300

ул. Тракия 3

тел.: 066 805 216

info-701166@еdu.mon.bg

Освобождаване на децата от ПГ от такса, считано от 01.01.2021 г.

gerb bГабровският Общински съвет подкрепи предложената от кмета на града Таня Христова промяна в местната наредба за такси и цени на услуги, според която родителите на децата в задължително предучилищно образование в общинските детски градини, няма да заплащат такса за дейностите по хранене на децата, както и т.н. постоянна такса. Предложението влиза в сила от 01.01.2021 г. Целта е да бъде осигурен равен достъп на всички деца до задължително предучилищно образование. За прилагането на тази промяна ще бъдат необходими допълнителни финансови средства, които ще бъдат осигурени от държавата и от Общината.

Местният парламент одобри предложението за реализиране публично-частно партньорство между Община Габрово, СИЛВЪР БЕТ ЕООД и Сдружение Обединен футболен клуб "Янтра 2019", и възложи на кмета на Габрово да предприеме действия за сключване на договор и неговото изпълнение. Конкретното предложение е за срок от 5 години да бъде подпомогнат местния футболен клуб с парични средства, както и чрез предоставяне на спортна екипировка, като в замяна Община Габрово предостави на СИЛВЪР БЕТ рекламни площи за разполагане и съхранение на рекламно-информационни елементи и съоръжения.

В замяна на предоставеното право за разполагане на знамената и билбордовете с лога на efbet, СИЛВЪР БЕТ ще предоставят на Община Габрово средства, с които да се подпомага масовия спорт на територията на Общината. Конкретните финансови параметри са: 500 000 лева без ДДС за срока от 5 години, от които годишно по 90 000 лева, насочени към футболния клуб и 10 000 лева към Община Габрово.

Общинският съвет разреши изработване, чрез възлагане от Община Габрово, на Подробен устройствен план - Парцеларен план за обект: „Реконструкция на съществуващ водопровод за захранване на населените места: гр.Габрово, кв.Войново, с.Поповци, с.Рачевци, с.Гергини, с.Янковци, мах.Николчевци, мах.Божковци, с.Стоевци, с.Михайловци, с.Райновци, с.Новаковци, с.Враниловци, с.Драгановци, с.Смиловци, с.Драгиевци, с.Гъбене: II етап-отклонение за с.Драгановци, с.Яворец и с.Музга, община Габрово“.

Местният парламент прие също актуализация на бюджета на Община Габрово към края на 2020 г. и Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и настаняване в общински жилища.